Rss Feed
TeamViewer Portable 8 for Windows

TeamViewer Portable 8 for Windows

Là phần mềm hỗi trợ từ xa.
Cho phép một người mời một người khác ở xa truy cập vào máy tính của mình để sửa chữa bằng mật khẩu.
Mỗi lần sử dụng lại phải cung cấp một mật khẩu mới để xác thực và đảm bảo an ninh.

Gửi lên: 19/07/2013 08:47 Đã xem 4235 Đã tải về 5501