Rss Feed

Công văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ XIII

Công văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017

Số kí hiệu 4051 /SGD&ĐT- CTTT
Ngày ban hành 16/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GĐ
Người ký Phạm Xuân Tiến

Nội dung

         UỶ BAN NHÂN DÂN                 
        THÀNH PHỐ HÀ NỘI                          
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    
                                         
    Số: 4051 /SGD&ĐT- CTTT                    
    V/v Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản
 Văn hoá Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
             Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc


 
 
 
 
 

              Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017
                       
  Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.
                   - Các trường trực thuộc.
 
Thực hiện công văn số 1040CV/BTGTU, ngày 07/11/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học trực thuộc triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII -  23/11/2017”  cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, Quy chế “Quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về tu bổ tôn tạo di tích, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

2. Tuyên truyền, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và các đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII -  23/11/2017”.    

3. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, chăm sóc di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, tổ chức cho học sinh thăm quan các bảo tàng và di tích nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử và giá trị các di sản văn hóa của địa phương, tạo điều kiện cho học sinh tham quan, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tại địa phương và trên địa bàn Thành phố.
Các hoạt động được triển khai đảm bảo tính tiết kiệm, an toàn cho học sinh khi tham gia, tạo không khí vui tươi trong các nhà trường.
Phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT, số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm trước ngày 28/11/2017 qua địa chỉ Email: hssv@hanoiedu.vn.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên Giáo TU;
- Sở VH, TT;
- Sở Du lịch;
- Đ/c Giám đốc Sở ;
- Lưu: VT, CTTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
   Phạm Xuân Tiến
 
 

File đính kèm