Rss Feed

Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2017

Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2017

Số kí hiệu 18/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GĐ
Người ký Nguyễn Thị Hằng

Nội dung

UBND QUẬN LONG BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
 
 

         
Số:  18/KH-PGD&ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 

                
                   Hà Nội, ngày 15  tháng 3 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2017.


Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-SGD&ĐT ngày 10/03/2017 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017;
Căn cứ nhiệm vụ năm học của Ngành GD&ĐT,
Phòng GD&ĐT Long Biên xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục ATGT ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong ngành GD&ĐT trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo TT ATGT và văn hóa giao thông; góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu.
- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo TT ATGT phải phù hợp, sát đối tượng, đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học.
- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực các quy định của pháp luật đảm bảo TT ATGT; tất cả các nhà trường tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo TT ATGT.
         
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng tâm công tác
1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT trong các nhà trường trên địa bàn Quận. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường…;
1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.  
1.3. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì đều đặn nếp Sinh hoạt Câu lạc bộ Thanh niên xung kích giải quyết ùn tắc giao thông cổng trường.
1.4. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong các nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên, học sinh.
1.5. Tổ chức cho học sinh tham gia tích cực và hiệu quả các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố phát động; triển khai hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh Tiểu học đã được Bộ GD&ĐT ban hành.
1.6. Kiểm tra công tác giáo dục ATGT của các nhà trường; chỉ đạo các đơn vị xử lý các cá nhân vi phạm ATGT. Đánh giá thi đua các nhà trường về công tác giáo dục ATGT.

2. Hình thức triển khai
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo TT ATGT lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội đồng giáo dục, công đoàn, chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội, Đội, Sinh hoạt chuyên đề;
- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học và những thời gian chuyển tiết; kết hợp tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…;
Các thông điệp truyền thông: Học sinh Thủ đô tích cực thực hiện Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; …
- Khuyến khích tổ chức các chuyên đề, ngày hội, sự kiện thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại các nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ.

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm 2017; chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS triển khai kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục ATGT.
          - Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các trường học trên địa bàn. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của các nhà trường với Ban chỉ đạo Sở GD&ĐT.
- Nghiêm túc triển khai Kế hoạch 1062/KH-SGD&ĐT ngày 14/3/2017 về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm TTATGT trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

1.2. Các trường MN, TH, THCS
          - Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm 2017.
- Tiếp tục cho học sinh học tập và thảo luận về Luật giao thông đường bộ, đưởng thủy, đường sắt; phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo TTATGT; các trường Tiểu học triển khai hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học đã được Bộ GD&ĐT ban hành.
          - Chủ động tổ chức cho học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động ”Học sinh gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, “Vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia gìn giữ trật tự ATGT”, các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.
          - Duy trì đều các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ Thanh niên xung kích tại các cụm trường; hoạt động của đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo TTATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học;
- Phối hợp với quận Đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội, Hội và hoạt động ngoại khóa;
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học sinh cùng với cha mẹ học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CMHS và HS ký cam kết không vi phạm ATGT; không vi phạm pháp luật đảm bảo TTATGT.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực CMHS đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường: khi đưa đón học sinh không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông; hướng dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe đưa đón học sinh cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đón, trả học sinh đến đúng điểm quy định,
          - Phối hợp với Ban ATGT, Công an quận tổ chức các buổi ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo TTATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo TTATGT ở các lớp. Sơ kết, tổng kết báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của nhà trường với Ban chỉ đạo Phòng GD&ĐT.
- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch 1062/KH-SGD&ĐT ngày 14/3/2017 về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm TTATGT trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học sinh cố tình đến trường bằng xe máy khi chưa đủ điều kiện               

2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo
          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2017;
          - Các đơn vị báo cáo hiệu quả công tác giáo dục ATGT định kỳ vào ngày 08/6/2017 và 07/12/2017; báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung cấp theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.
         
3. Kinh phí hoạt động

          - Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2017 của đơn vị.
          - Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác.
          Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường MN, TH, THCS trong quận nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT năm 2017 đúng thời gian quy định./.
 
         

Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu VP.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Hằng